A DUNAFERR „FOGLALKOZTATÁSÉRT” ACÉLALAPÍTVÁNY
és az
ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Újrakezdés Program a Dunaferr Létszámleépítésének Kezelésére

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓJA
2015.


Tisztelt Érdeklődő!

Az ISD DUNAFERR Zrt. társadalmi szerepvállalásának fontos eleme, hogy - jelentős alapítványi vagyonnal gazdálkodva - igyekszik gondoskodni arról, hogy a vállalatcsoporttól leépítésre kerülő munkavállalók mielőbb visszakerüljenek a munka világába. E cél érdekében az alapítványi forrásokat most jelentős állami támogatás is kiegészíti.

A csoportos létszámleépítés által kiváltott helyzet kezelésére a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft (OFA nKft.) munkatársaival közösen egy speciális programot dolgozott ki, annak érdekében, hogy az elbocsátott munkavállalók minél hamarabb újra biztos megélhetést találjanak maguknak.

A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány működése az elmúlt évek környezeti változásaihoz igazodva, a szakmai tapasztalatokra építve átalakult, működésének legfontosabb eleme a Támogatottak „munka közelben” tartása lett. A támogatást választók esetében ma a legfontosabb cél az, hogy a Támogatottak minél előbb munkahelyet találjanak saját álláskeresési tevékenységük, illetve a munkaköri felajánlások eredményeként.

Az OFA nKft., mint az Alapítvány jelenlegi kiemelt partnere, közhasznú szervezet. Célja a foglalkoztatás elősegítése, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt és a foglalkoztatási célú civil/nonprofit szféra fejlesztését szolgáló foglalkoztatási, munkaügyi kutatási, oktatási, képzési, intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok végrehajtása.

Az Acélalapítvány és az OFA nKft. számos eszközzel, kapcsolat- és együttműködési rendszerrel segíti elő, hogy a programba bevont személyek munkát találjanak, akár átképzések, új szakmák megszerzése eredményeként. Cél, hogy a Támogatottak és a kapcsolatrendszerbe tartozó munkáltatók mindkét fél érdekében egymásra találjanak és a Támogatottak minél előbb megtalálják helyüket a munkaerőpiacon. E cél mentén egyrészről többféle előnyös lehetőséget kínálunk a munkáltatóknak, másrészről kapcsolatot tartunk a munkahelyteremtésben érdekelt szervezetekkel.

A támogatási program keretében a Támogatott munkahelye megtalálását több lehetőség is biztosítja:

 • Az Alapítvány a kapcsolatrendszerébe tartozó, a térségben fellelhető munkáltatókkal együttműködik, így a megüresedett munkahelyeket felderíti, ezáltal a Támogatottak első kézből értesülnek az álláshelyekről, amelyek a kiválasztás során a Támogatottak részére kerülnek felajánlásra;
 • a foglalkoztatók számára előnyös megoldást kínálva teszik vonzóvá a Támogatott foglalkoztatását az ipar, a kereskedelem vagy a szolgáltatások területén, új munkahelyeket teremtve a Támogatottak számára.
 • ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy a Program támogatottjainak foglalkoztatására vállalkozást alapítsanak, vagy a Támogatott alapítsa meg saját cégét az Acélalapítvány és az OFA nKft. segítségét felhasználva.


DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Kuratóriuma
és
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alapítvány elsődleges célja az Alapító Okirat szerint

„Az Alapítvány fő célja az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) illetve az ISD DUNAFERR Zrt. részvételével működő és az ISD DUNAFERR Zrt. kollektív szerződésének hatálya alá tatozó dunaújvárosi székhelyű, illetve telephelyű gazdasági társaságok olyan munkavállalóinak támogatása, újrakezdésük elősegítése, akiknek munkaviszonya gazdasági, vagy iparszerkezeti okokból megszűnt, vagy megszűnik (s akik az alapítványi pályázati feltételeknek megfelelnek, s akinek támogatására a már támogatásban részesülő munkavállalók támogatásának veszélyeztetése nélkül az alapítványi vagyon elegendő.) Fő cél az Alapítvány erejéhez mérten e munkavállalók támogatása, elsősorban újrakezdésük célirányos, piacorientált oktatási és képzési feladatok ellátásával való könnyítése révén, ehhez az Alapítvány lehetőségei szerinti pénzügyi feltételek megteremtésével és a szükséges oktatási, képzési feladatok ellátásával, illetve ilyen külső szolgáltatás finanszírozásával, továbbá számukra lehetőségek szerint munkalehetőség biztosítása, közvetítése útján, illetve vállalkozóvá válásuk elősegítésével.”

 

    Az alapítványi támogatás elnyerésének és igénybevételének folyamata a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján
    -kivonat-

  
1. A jelentkezést megelőző szakasz

A jelentkezési szakasz a létszámleépítési bizottságban történő tájékoztatástól a kuratórium határozatáig tart.

 • A támogató szervezetek együttműködés keretében tájékoztatják az Alapítványt, hogy a jövőben munkavállalókat kívánnak leépíteni. Előzetesen megküldik a leépítésben érintett munkavállalók személyi adatlapját az alapítvány titkárának. Ennek hiányában az alapítvány nem tudja a megfelelő ajánlatot előkészíteni a támogatást kérőnek.
 • Az alapítvány titkára a támogató szervezet kérésére gondoskodik arról, hogy általános tájékoztató keretében bemutassa az Alapítvány célját, működését és támogatási rendjét.


A tájékoztatót tartó személy feladata:

 • elbeszélgetést folytat a jelentkezővel – egyéni vagy csoportos formában – melynek kapcsán tájékoztatást ad az alapítványi lehetőségekről, tájékozódik a személlyel kapcsolatos, a jelentkezés feltételeivel összefüggésben fellelhető, a döntést meghatározó információkról.
 • A jelentkezővel közösen értelmezi, igény szerint kitölti a pályázati kérelmet vagy az elutasító nyilatkozatot.
 • A jelentkezőnek 5 nap áll rendelkezésre, hogy a döntését meghozza. Abban az esetben, ha a jelentkező nem nyilatkozik 5 napon belül, úgy az alapítvány titkársága tájékoztatja a munkáltatót a késedelemről. A késedelem okának és indokoltságának meghatározása a munkáltató feladata.
 • A pályázati kérelem kitöltése esetén az előzetes felmérésnek tartalmaznia kell: az egyénre és az előző munkahelyére vonatkozó adatokat, az egyén képzettségeit végzettségeit, a lehetséges alapítványi kimenetekkel kapcsolatos költségeket, evvel egy időben a munkáltatója költségére az alapítványi támogatás érdekében jelenlegi munkakörére egészségügyi vizsgálaton kell részt vennie.
 • A pályázatban megtett jelentkezői ajánlat kötöttségi ideje a kuratórium döntéséig, de legkésőbb a pályázat aláírását követő 90 napig tart. A kötöttségi időn belül a pályázó a pályázati jelentkezésében foglaltakat egyoldalúan nem vonhatja vissza, nem változtathatja meg, arra csak közös megegyezéssel van mód.
 • A pályázati kérelemben a pályázó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a kuratórium nemleges döntése esetén az eredeti, tehát a munkáltatóval aláírt megállapodás megkötését és az Alapítványi jelentkezés aláírását megelőző állapot visszaáll.


Titkár és a titkárság feladata:

 • Az alapítványi támogatásra jelentkező vagy együttműködés alapján a támogató az alábbi adatokat az alapítványi titkár rendelkezésére bocsátja:
 • a munkavállaló neve
 • a munkavállaló lakcíme, lakcímkártya száma
 • a munkavállaló személyi igazolvány száma
 • a munkavállaló születési helye és ideje
 • a munkavállaló édesanyjának neve
 • a munkavállaló értesítési címe
 • adóazonosító jele
 • TAJ száma
 • vállalkozói igazolvány száma (amennyiben van)
 • a munkavállaló telefonszáma
 • a munkavállaló iskolai végzettsége és szakképzettsége
 • a munkavállaló legutóbbi munkaköre, személyi alapbére és munkaszerződésének lényegesebb tartalmi elemei
 • az ISD DUNAFERR társaságcsoportnál fennálló munkaviszonyának kezdete
 • minden információ, amelyből megállapítható, hogy az érintett munkavállaló az Alapítvány Alapító okirat 3.1. pontjában írt feltételeknek megfelel-e,
 • illetve, hogy fennforog-e az alapító okirat 8.6.1. pontjában írt bármelyik kizáró ok vele szemben,
 • továbbá minden olyan információ, melynek rögzítését a titkár vagy az illetékes ügyintéző szükségesnek tartja.

 

 • Az előzetes felmérést, a támogatási kérelemmel egy időben a titkár terjeszti be az előkészítő bizottság elé.
 • A titkár az előkészítő bizottság által véleményezett pályázati kérelmet a kuratórium elé terjeszti.

Ha a kuratórium úgy ítéli meg, hogy a pályázat alapján az alapítványi cél nem érhető el, illetve a szükséges feltételeket a pályázó nem tudja teljesíteni, akkor a beérkezett pályázatot elutasíthatja, illetve a pályázati támogatás tartalmára új ajánlatot tehet, amelyről a jelentkező 3 munkanapon belül dönt. Ha a jelentkező az új ajánlatot elutasítja, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha az alapítványi támogatás lehetőségéről lemondana.

A jelentkező a pályázatban vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a kuratórium által előírt támogatási feltételeket vállalni és teljesíteni fogja.
 

2. A támogatott szakasz

A támogatott szakasz a kuratórium felvételi döntésétől az alapítványi támogatás megszűnéséig tart.

 • A kuratórium döntéséről az alapítvány munkatársai írásban tájékoztatják a jelentkezőt.
 • A kuratórium jóváhagyó döntésével a pályázati jelentkezésben foglalt ajánlat szerződés formájában hatályossá válik. E szerződés részleteinek pontosítására az Alapítvány és a támogatott részletes megállapodást kötnek legkésőbb 3 munkanapon belül, abban az esetben, ha a munkáltató másként nem nyilatkozik a leépítésre kerülő munkavállaló munkaszerződés megszüntetésére vonatkozó időpontról.


Megállapodás lényegi tartalmi elemei a következők:


3.1. Alapítvány vállalja:

a./ Az alapító okiratban foglalt támogatások nyújtását.

b./ A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-nál lévők munkaideje az alapítványi támogatottak vonatkozásában a napi 8 óra, heti 40 óra. Az alapítvány garantálja, hogy a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft-nél, alapítványi támogatás jogán fennálló első évi munkaviszonya alatt, a támogatott munkavállaló munkabére megegyezik, a megszűnt munkaviszonya szerinti munkabéréből számított előző átlagkeresetének (az Mt. szerint távolléti díjjal számolva) 80 %-ával, amelyet külön pályázati forrásból kiegészíti a távolléti díj 100%-ával megegyező összegre az első hat hónapban. A jelen SzMSz módosításkor meglévő pályázati lehetőség szerint a 100%-ra történő kiegészítés az ISD DUNAFERR Zrt-nél bejelentett és jelenleg folyamatban lévő létszám racionalizálás és ezzel összefüggő létszámcsökkentés keretében akár az ISD DUNAFERR Zrt-től, akár annak leánytársaságától leépítésre kerülő munkavállalókat érinti, de legfeljebb 400 fő támogatott mértékéig, továbbá kizárólag azok vonatkozásában, akik 2014. március 31-ig támogatási megállapodást kötnek. Amennyiben a pályázati forrás feltételei bővülnek (akár 400 fő fölötti, illetve 2014. március 31-e utáni támogatás is érintett lehet a pályázati forrással), akkor a 100%-ra történő kiegészítés ezen bővített feltételekkel alkalmazandó. A 100%-ra történő kiegészítés nem alapbérként, hanem ideiglenes bérkiegészítésként illeti meg a támogatott munkavállalókat a támogatás első 6 hónapjára. Amennyiben azonban a támogatott munkavállaló az alapítványi támogatotti időszak alatt, de legkésőbb 2015. december 31-ig bármilyen jogcímen nyugdíjjogosulttá válik, akkor a 100%-ra történő bérkiegészítést a nyugdíjjogosultság megszerzésének időtartamáig, de legfeljebb 1 éven keresztül biztosítja pályázati forrásból a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.

Az alapítványi támogatás hat hónapos meghosszabbítása esetén az előző bekezdésben meghatározott távolléti díj 65 %-a, a második hat hónapos meghosszabbítás esetén az előző bekezdésben meghatározott távolléti díj 50 %-a a támogatott alapbére.

A támogatás meghosszabbításának időtartama alatt az alapbér egyik esetben sem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél, de nem haladhatja meg a bruttó 200 E Ft-ot.

A kuratórium a támogatási időt az első év után felülvizsgálja. Ezt követően, hathavonta a támogatást mérlegeli az alábbi kritériumok alapján: kétszer hat hónappal meghosszabbíthatja. A hosszabbítási kérelem elbírálásánál az alábbiakat kell vizsgálni az Alapító Okirat 8.6.1. h. pontja keretében:

 • Az alapítvány anyagi helyzete – az esetleges hosszabbítás felmerülő költsége veszélyezteti-e a már alapítványban lévők ellátását
 • A támogatott az alapítvánnyal, DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val szembeni kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.
 • Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű. (Pl.: alapítványi időszak alatt nyugdíjassá válik, 50 év feletti kor, munkaképesség csökkenés, stb.)
 • Az alapítvány által – beszámolási kötelezettség mellett – jóváhagyott vállalkozásba kezdett.
 • A támogatás fenntartása továbbra is biztosítja-e az Alapító okiratban foglalt célok megvalósítását.

c./ A képzéssel, oktatással kapcsolatos valamennyi költség viselését és az igénybevétel módját részletesen a Képzési szabályzat tartalmazza.

d./ Az alapítvány vállalja, hogy a támogatott álláskeresésével párhuzamosan, lehetőség szerint munkahelyet keres és ajánl fel, az alapítvány fő céljának, a támogatott újrakezdésnek elérése érdekében. A felajánlott állás elutasítása esetén a támogatott a Kuratórium előtt kifejtheti nevezett munkakörrel kapcsolatos aggályait, kifogásait. A Kuratórium ezt követően dönt esetleges új állás felajánlásáról, vagy a támogatás megvonásáról.

e./ Az alapító okiratban foglalt támogatási időszak elteltével a kuratórium ismételt pályázat esetén a jelen szabályzat figyelembevételével dönt a támogatás folytatásának kérdésében. Az új pályázat elbírálásánál a kuratórium meghallgatja a társaság ügyvezetőjének, a támogatott mentorának és az alapítvány titkárának véleményét. A kuratórium a döntést olyan határidőben köteles meghozni, hogy az esetleges jóváhagyó döntés alapján a támogatás és a munkaviszony folyamatossága sérelmet ne szenvedjen.


3.2. Támogatott kötelezettségei:

a./ Az alapítványi támogatás, tehát az újrakezdés sikerességéhez szükséges, az alapítvány által meghatározott módon (pl. oktatáson, tréningen részvétel, munkavégzés, álláskeresés stb.) való aktív, akár a hét összes munkanapjára kiterjedő, személyes közreműködést a támogatás idejére vállalja és erre vonatkozóan írásban is nyilatkozik.

b./  Köteles, az egyéni életút tervben meghatározott programokban legjobb tudása és képessége szerint együttműködni.

c./ Köteles az Alapítvány által meghatározott módon és mértékben az oktatásban, képzésben részt venni, a szükséges végzettséget legjobb tudása és képessége szerint megszerezni.

d./ Köteles az újbóli elhelyezkedés elősegítésében közreműködni, ezzel kapcsolatosan minden tőle elvárhatót megtenni a vonatkozó döntések és szabályok rendelkezései szerint. Ennek keretében, ha olyan munkahely létesítése válik lehetővé, amelynek betöltésére egészségügyi állapota, legmagasabb iskolai végzettsége, képzettsége, alapján a Támogatott alkalmas, vagy a felajánlott munkakör képzettségi, végzettségi szintje megegyező az előző munkakörével, és a támogatási időszak első hat hónapjában a várható keresete meghaladja a megszűnt munkaviszonya alapján számított távolléti díj 80%-át. továbbá a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi támogatott esetében a két órát nem haladja meg, és a támogatott foglalkoztatása munkaviszonyban történik, a munkakört felajánlottnak kell tekinteni.

 • ha az alapítványi támogatott az alapítvány által felajánlott munkahelyet elfogadja, akkor az alapítvány a támogatási szerződést megszünteti, a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. a határozott idejű szerződést a munkavállalóval a vonatkozó szabályok szerint megszűnik,
 • ha az alapítványi támogatott a felajánlott állásról elutasítóan nyilatkozik, a nyilatkozat jogosságának megítélése a kuratórium feladata.
 • ha a támogatott elutasító magatartásának indokait a Kuratórium megfelelőnek tartotta, új állásfeltárás kezdődik.
 • ha a támogatott elutasító magatartásának indokait nem elfogadhatónak ítélte a Kuratórium, akkor az alapítvány a támogatást megszünteti, a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val kötött, határozott idejű szerződése a vonatkozó szabályok szerint megszűnik.

    
e./ Az Alapítvány által felajánlott, vagy biztosított, jóváhagyott oktatáson, képzésen vehet részt a támogatás ideje alatt, s ha ezen kötelezettségét megszegi, a támogatása megszűnik.

f./ Ha az alapítványi támogatása megszűnik, úgy a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val fennálló munkaviszonyát megszünteti illetve köteles a munkaszerződés erre vonatkozó rendelkezését elfogadni.

h,/ az alapítvánnyal való együttműködés érdekében, az alapítványi támogatott kérésére, az alapítványi támogatott által kért napokra szabadságot kell kiadni a támogatott számára járó, éves fizetett szabadság erejéig. A támogatott minden negyedévben előre, írásban kérvényezi időarányos szabadságainak kivételét.


3.3. A támogatott a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val a támogatási szerződés aláírását követően, azonnal munkaszerződést köt, amelynek tartalmi elemei a következők:

a./ a munkaviszony első napja az alapítvánnyal kötött megállapodás aláírásának napja. A munkaviszony határozott időre, az alapítványi támogatás időtartamára jön létre.

b./ az alapítványi támogatás megszűnése esetén a munkaviszony is megszűnik, ezzel kapcsolatban bontó feltétel van megfogalmazva a munkaszerződésben,

c./  a munka díjazása, időbér formájában történik,

d./  a munkavállaló munkakörének megnevezése megegyezik korábbi munkakörének megnevezésével azzal, hogy minden olyan munkát köteles elvégezni, amelynek betöltésére a Támogatott egészségügyileg alkalmas, legmagasabb iskolai végzettségének, képzettségének vagy előző munkakörével azonos szintű, a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi támogatott esetében a két órát nem haladja meg. Az ennek megfelelő munka elvégzésének, illetve munkahely, munkakör elfogadásának megtagadása a támogatás azonnali megszüntetését vonhatja maga után. Ezekben az esetekben a Kuratórium határoz.

e./  a munkaidő napi 8 óra azzal, hogy az Alapítvány által támogatott, illetve pályázati lehetőség igénybe vétele esetén a pályázat kiírója által az Alapítvány jóváhagyásával támogatott képzés, oktatás, tréning. prioritást élvez, az azon való részvétel kötelező Ezért a képzésre vonatkozó megállapodás esetén a munkavállaló nem köteles a támogatás első évében a DM Kft. által felajánlott munkát elfogadni, ha a munkavállaló a munkát elfogadja, akkor a munkáltató a munkavállalót az oktatás szorgalmi és vizsga időszakára felmenti a munkavégzés alól.

f./  a munkavállaló munkáját a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által meghatározott munkahelyen köteles végezni, az alapítványi támogatotti időszak 7. hónapjától, ha a támogatott a DM Kft.-nél munkát végez, akkor a munkavégzés idejére a DM Kft. kiegészíti az alapbérét (mely az előző átlagkeresetének Mt. szerint távolléti díjjal számított 80%-ával egyenlő) 25%-bérpótlékkal.

g./ munkába-járási támogatás a munkavállalót a vonatkozó jogszabályok által előírt  mértékben és módon illeti meg,


A szerződéskötést követően:

A mentor/tanácsadó személye kijelölésre kerül, utána tanácsadói beszélgetés keretében kerül sor az egyéni életút terv részletes kidolgozására, mely a támogatott és a mentor együttműködése révén jön létre.

 • az egyéni életút tervnek tartalmaznia kell:
 • személy lehetséges kimeneteit,
 • a kimenethez rendelt oktatást és képzést,
 • esetleges szociális segítségeket,
 • a kimenethez rendelhető újrakezdési támogatást vagy vállalkozóvá válási támogatást,
 • egyéb szolgáltatásokat (tréning, pszichológus, stb),
  az adott paraméterek és támogatások határidejét és időbeli elhatárolását,
 • az egyéni terv mellékletét képezi, amelyet a támogatottal nem kell ismertetni:
 • a költségelemzés,
 • a mentor benyomása, véleménye, megjegyzései


A kérhető és adható támogatási formákról (képzési-, szociális-, újrakezdési-, vállalkozói), külön szabályzatok rendelkeznek.

A működésről részletesen a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Alapító Okiratában, a Szervezeti Működési Szabályzatában, és egyéb szabályzataiban tájékozódhat.

Valamennyi dokumentum az Acélalapítvány székhelyén ügyfélszolgálati irodájában megtalálható.


az alapítvány Kuratóriuma

 

dnv

 

 ESEMÉNYNAPTÁR

május 2019
hfő ked sze csü pén szo vas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

AKTUÁLIS

Free business joomla templates